Voorwaarden:

Beroepsprofessionaliteit

De psychosomatisch bewegingstherapeut is geregistreerd bij de volgende nationale en internationale beroepsverenigingen en associaties.

Nederland:

De NVDAT (Nederlandse Vereniging voor Danstherapie) Deze vereniging is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)

De NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg)  een onafhankelijke belangenbehartigingsorganisatie voor professionals werkzaam in het complementaire psychosociale werkveld.

De stichting RBCZ (een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

Internationaal:

ISMETA (International Somatic Movement Education and Therapy Assosiation)geregistreerd als zowel RSME/ RSMT (somatisch beweging pedagoog als therapeut)

BMCA (Body Mind Centering Association) De Body-Mind Centering Association, Inc. (BMCA) is een creatieve gemeenschap van individuen die zich toelegt op het verkennen, delen en uitbreiden van het werk van Body-Mind Centering.

CM (Continuum Movement ) Continuum Movement® registreert  geautoriseerde continuüm leraaren die hebben voldaan aan het hoogste niveau van training en professionele normen.

 

Dossiervorming

Client kan zonder verwijzing van een arts of specialist bij de psychosomatisch therapeut in behandeling komen. Indien de therapeut van mening is dat voor de cliënt andersoortige hulp gewenst is, verwijst de therapeut cliënt, in overleg, door of terug naar de huisarts.

De therapeut is wettelijk verplicht tot dossiervorming. Dit is ook nodig om de voortgang van het proces te kunnen bewaken.

Het dossier is en blijft eigendom van de therapeut. 15 jaar na afronding van het proces wordt het dossier vernietigd.

De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw dossier om. Informatie wordt alleen met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners/betrokken. Hiervoor ondertekend u een apart toestemmingsformulier.

In het dossier worden de volgende zaken opgenomen: basisgegevens (naam, adres, telefoon, e-mail), behandelcontract, toestemmingsformulieren indien er informatie aan of door anderen wordt verstrekt, verslaglegging sessies, evaluaties en resultaten.

Client kan zijn/haar dossier inzien maar niet meenemen. Client doet een schriftelijke aanvraag voor inzage bij de vaktherapeut. De vaktherapeut heeft een week de tijd het dossier bij te werken.

 

Behandeling

In de beginfase wordt een (voorlopige) behandeldoelstelling geformuleerd.

Uw eigen doelstellingen en wensen zijn de leidraad voor de IMS bewegingsmethode. Regelmatig vindt evaluatie plaatst ( na iedere 6 sessies of anders indien onderling overeengekomen) of de IMS bewegingsmethode je op weg helpt om de gestelde doelen te bereiken.

De sessies duren 1 uur en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.

Er vindt regelmatig binnen de sessies een overleg plaats waarin de therapeut zowel mondeling als schriftelijk verslag doet over uw ontwikkelingen binnen de IMS bewegingsmethode.

Op het moment dat de therapeut ziek is vindt er geen vervanging plaats. De IMS bewegingsmethode gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst. In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de IMS methode stopgezet.

 

Wet bescherming persoonsgegevens

Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGMO). Deze kunt u opvragen bij uw therapeut.

 

Aanvulling bij behandeling van kinderen onder de 16 jaar

De wettelijke vertegenwoordiger(s) (beide ouders c.q. gezinsvoogd) geven middels een handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de IMS bewegingsmethode

Er wordt een behandelplan opgesteld. Middels evaluatieverslagen worden de ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind. Deze worden besproken tijdens oudergesprekken.

De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met het dossier van uw kind. Indien nodig kan de therapeut met toestemming van de ouders/verzorgers informatie opvragen en/of verstrekken aan andere hulpverleners/betrokkenen.

Ouders/verzorgers kunnen altijd tussendoor vragen stellen. Het kan ook zijn dat er voor het kind een belangrijke/ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaatsvindt, die van belang is voor de IMS bewegingsmethode. Ouders/verzorgers kunnen dat telefonisch of via email tussentijds kenbaar maken.

Wanneer de therapeut van mening is dat het kind of zijn of haar omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele bedreiging), heeft hij de plicht dit te bespreken met zowel cliënt als ouders. Tevens heeft de therapeut de wettelijke verplichting om hiervan melding te doen bij betreffende instanties. 

 

Kosten en betalingsvoorwaarden

De kosten per IMS beweging sessie bedragen € 85,00. Voor een uitgebreid overzicht van tarieven zie  https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/alternatieve-geneeswijzen

U dient zelf te vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de therapeut lid is van de NVDAT (Nederlandse Vereniging voor Danstherapie) aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) met overkoepelende organisatie de stichting RBCZ.

Na de IMS bewegingssessie krijgt u de factuur toegestuurd. Deze kunt u tevens gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.

Betalingen dienen op voorhand via de website of na de behandeling met pin betaling te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.

De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

 

Annulering van de IMS bewegingsmethode

Natuurlijk kan het voorkomen dat u (of uw kind) ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 100 % van de kosten in rekening gebracht.